Podmienky nakladania s osobnými údajmi

 
Podmienky nakladania s osobnými údajmi
ubytovaných v Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline
 
 
1. Ubytovaný berie na vedomie, že Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“) bude spracúvať jeho osobné údaje alebo osobné údaje osôb, ktoré budú ubytované u ubytovateľa v rozsahu uvedenom v objednávke ubytovania a/alebo zmluve o ubytovaní. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie ubytovania a s ním súvisiacich služieb. Právnym základom spracúvania je zmluva o ubytovaní.
2. Zodpovednou osobou stanovenou ubytovateľom pre oblasť ochrany osobných údajov je: Ing. Ľubomíra Sokolová, PhD., e-mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk a gdpr@uniza.sk.
3. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností ubytovateľa týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi.
4. Ubytovateľ informuje ubytovaného o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):
a) právo požadovať od ubytovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých ubytovateľovi, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
f) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,
5. Ubytovateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.
 
 
V Žiline, dňa 25.05.2018