Ubytovací poriadok pre ubytovanie hostí

 1. Ubytovacie zariadenie môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlási. Za tým účelom hosť predloží službukonajúcemu pracovníkovi ubytovacieho zariadenia ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o totožnosti.
 2. V deň príchodu sa môže hosť ubytovať v čase od 12,00 hod a v deň odchodu musí opustiť izbu do 9,00 hod, pokiaľ nie je s ubytovateľom dohodnutý inak. Ak hosť neurobí tak v stanovenej lehote, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 3. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6,00 hod ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Hlavné vchody do jednotlivých budov ubytovacieho zariadenia sa zamykajú o 24,00 hod. Po tomto čase je možný vstup do jednotlivých budov po zazvonení na zvonček, ktorý je umiestnený pri všetkých vchodových dverách.
 4. Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom umiestneným vo vstupnej chodbe jednotlivých blokov ubytovacieho zariadenia hneď po príchode na ubytovanie, až po zaplatení obdrží kľúče od izby.
 5. V izbe, ani v spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť premiestňovať zariadenie, vynášať inventár von z izby, robiť opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie a nesmie zasahovať do EPS.
 6. V ubytovacom zariadení nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.
 7. V celom objekte ubytovacieho zariadenia je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov.
 8. Hosť sa nesmie na izbách ani chodbách hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať hudbu, pokiaľ by tým rušil ostatných ubytovaných. V čase od 22,00 hod do 6,00 hod je povinný dodržiavať nočný kľud.
 9. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách.
 10. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom recepcie. Pracovník recepcie je oprávnený požadovať od návštevy identifikačný doklad – občiansky preukaz, resp. cestovný pas.
 11. Tento ubytovací poriadok je záväzný aj pre všetky návštevy na izbách. Hosť, ktorý si ubytovanie rezervoval a na izbe je ubytovaný, je zodpovedný za jeho dodržanie osobou, resp. osobami, ktoré ho na izbe navštívili.
 12. V prípade, že sa návšteva zdrží na izbe neobvykle dlhú dobu /viac ako dve hodiny/, je pracovník recepcie splnomocnený vyžadovať úhradu za ubytovanie podľa platného cenníka.
 13. V oprávnených prípadoch je pracovník recepcie splnomocnený návštevu na izbe neumožniť.
 14. Do priestorov ubytovacieho zariadenia je prísny zákaz vodenia a prechovávania psov a iných zvierat.
 15. Do areálu ubytovacieho zariadenia je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie.
 16. Za klenoty, peniaze a iné cennosti ubytovacie zariadenie nezodpovedá.
 17. Ubytovacie zariadenie neodpovedá za veci, ktoré si hosť, resp. spolucestujúce osoby zanechali v autách na nestráženom parkovisku.
 18. Pri vyzvaní pracovníka recepcie musí sa hosť preukázať /občianskym preukazom, resp. čipovou kartou na vstup do budovy/.
 19. Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach ubytovacieho zariadenia zodpovedá ubytovaný hosť podľa platných predpisov a zákonov Slovenskej republiky.
 20. Hosť je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestnosti, uzavrieť okná a pri odchode zatvoriť a uzamknúť vchodové dvere.
 21. Za stratu kľúča sa platí 20 EUR, za stratu čipovej karty sa platí 10 EUR.
 22. Škody spôsobené hosťom v ubytovacom zariadení musí hosť uhradiť v plnom rozsahu.
 23. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za prípadné straty osobných vecí v ubytovacom zariadení a jeho areáli.

Hosť ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

 1. Návrhy a pripomienky vo veci ubytovania je možné zaslať na e-mail kadorova@dorm.uniza.sk .
 2. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu a prevzal kľúče. V prípade, že ho závažným spôsobom porušil, ubytovacie zariadenie má právo ukončiť hosťovi pobyt aj pred uplynutím dohodnutej doby a uplatniť si prípadnú škodu na majetku a zariadení.

Príjemný pobyt v Ubytovacom zariadení Veľký Diel želajú zamestnanci ubytovacieho zariadenia.
Žilina, 01.06.2013 Ing. Štefánia Kadorová (Riaditeľka UZ VD ŽU)